პუბლიკაციები

ავტორები
დასახელება
ჟურნალი/წიგნი (ტომი, ნომერი, გვ.)
წელი
ვეფხვაძე, ნ., ჯორბენაძე, რ.
პრევენციული მედიცინა
სახელმძღვანელო, თსსუ გამომცემლობა. 214 გვ.
2014
Kirtava Z, Gegenava T, Gegenava M, Simonia G, Andronikashvili I.
e-Health/m-Health Applications for Cardiac Patients Telemonitoring
VI Latin American Conference on Biomedical Engineering - CLAIB 2014. Parana (Argentina), 29-31 Oct 2014 :1321-1324.
2014
Kirtava Z., Gegenava T., Gegenava M.
m-Health for Cardiac Patients Telemonitoring and Integrated Care
IEEE Serviice Science for eHealth (SSH2013) workshop / IEEE HealthCom2013 Conference, Oct. 9-12, 2013, Lisbon (Portugal) : 21-25.
2013
ვასაძე ო.
შესავალი ჯანდაცვის ადმინისტრირებაში
სახელმძღვანელო (275 გვ.)
2012
Etsadashvili K, Rashid H.M, Jalabadze Kh, Melia A.
Bochdalek hernia as a cause of intermittent AV block
Indian Pacing and Electrophysiology Journal; 11(5):153-155
2011
Rantner LJ, Stühlinger MC, Nowak CN, Spuller K, Etsadashvili K et al.
Localizing the Accessory Pathway in Ventricular Preexcitation Patients Using a Score Based Algorithm
Methods Int Med. 51(1):3-12.
2011
Stuehlinger M, Etsadashvili K, Stuehlinger X., et al.
Duration of the A(H)A(Md) interval predicts occurrence of conduction block during radiofrequency ablation of the slow pathway
J Interv Card Electrophysiol; 31(3):207-15.
2011
Rashid H. M., Etsadashvilli K., Melia A., Jalabedze K., and Avaliani I.
QT interval prolongation after premature ventricular contractions (PVCs).
Electronic Physician Journal; 2: 104-108
2010
Etsadashvili K, Hintringer F, Stuehlinger X. et al.
Prospective analysis of the A(H)-A(Md) interval as a predictor of AV-block during radiofrequency ablation of the slow pathway.
Europace Journal; 11(Supplement 2), Abstract 367.
2009
Etsadashvili K, Hintringer F, Stuehlinger M., et al.
Long-term results of high vs. normal impedance ventricular leads on actual (Real-Life) pacemaker generator longevity.
Europace; 11: 200-205
2009
Chapidze G, Kapanadze S, Dolidze N et al.
Diabetes mellitus and impaired glucose tolerance among coronary heart disease patients
Critical Care & Catastrophe Medicine. 2009; №5:25-32.
2009
Dolidze N, Kapanadze S, Latsabidze N, Williams M.
The relationship between non-traditional risk factors for сoronary atherosclerosis and Chlamydia pneumonia infection.
Gerontology and Geriatrics 2009; №1:19-21.
2009
Etsadashvili K, Rantner L, Stühlinger M, Stühlinger X. et al.
The new electronic algorithm for localisation of the accessory pathways using the 12-lead ECG during WPW Syndrome.
Journal für Kardiologie; 15 (5-6), 139-187
2008
Dichtl W, Alber HF, Feuchtner GM, Etsadashvili K., et al.
Valvular calcification in asymptomatic aortic stenosis: progression of this strong and independent risk factor is not delayed by atorvastatin therapy.
European Heart Journal; 29:532.
2008
Gelaye B, Dolidze N, Enquobahrie DA, Williams MA, et al.
Measures of adiposity, plasma lipids and biomarkers among hypertensives in Georgia.
Journal of Clinical Lipidology. Vol.2; №5(S):S141-142.
2008
Dolidze N, Gelaye B, Enquobahrie D. et al.
Thyroid stimulating hormone and components of metabolic syndrome among cardiovascular outpatients in Georgia
Journal of Clinical Lipidology. Vol.2; №5(S):S105.2008
Gelaye B, Dolidze N, Enquobahrie D. et al.
Prevalence of Metabolic Syndrome among Cardiology Patients in Batumi, Georgia.
Journal of Clinical Lipidology. Vol.2; №5(S):S99.
2008
Dolidze N, Enquobahrie D, Gelaye B. et al.
Association of Nitric Oxide with Components of Metabolic Syndrome among Outpatient Cardiovascular Patients in Georgia
Journal of Clinical Lipidology. Vol. 2; №5(S):S11-S12.
2008
Etsadashvili K, Berger T, Stühlinger M. et al.
Impact of high- versus normal-impedance ventricular leads on pacemaker generator longevity (abstr.)
Journal für Kardiologie; 15 (5-6), 149
2008
Etsadashvili K, Berger T, Stühlinger M., et al.
Impact of Cryoablation versus Radiofrequency ablation on bidirectional conduction block in isthmus dependent Atrial Flutter. (abstr.)
Journal für Kardiologie; 15 (5-6), 149
2008
Tsuchya H, Nakazato Y, Etsadashvili K, Sekita G., et al.
Cilostazol and the possibility to prolong the time before the permanent pacemaker implantation?
Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology, 18.
2007
Chapidze G., Kapanadze S., Dolidze N., Bakhutashvili Z., Shengelia E.
The mid-term results of isolated Coronary Artery Bypass Graft operation
Critical Care and Catastrophe Medicine, #3 :7-16
2007
Williams MA, Enquobahrie DA, Dolidze N, et al.
Thyroid function status and plasma lipids among cardiology patients in Georgia
Georgian Medical News; № 7-8:20-25.
2007
Chapidze G, Dolidze N., et al.
Endothelial dysfunction in patients with coronary atherosclerosis
Georgian Medical News. #1.
2007
Enquobahrie DA, Williams MA, Dolidze N et al.
Metabolic Syndrome and C-reactive Protein among cardiology patients
Archives of Medical Research. 2007; №38:783-788.2007
Чумбуридзе В., Харчилава Н. , Аладашвили А.
Проблема хронической рефрактерной стенокардии
Georgian Medical News, N1,(118): 26-28
2006
ჩაფიძე გ., ლაცაბიძე ნ., კაპანაძე ს., დოლიძე ნ., შენგელია ე., შარაძე ე..
გულის კორონარული დაავადების არატრადიციული რისკ-ფაქტორები
“კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა”; #3(15); გვ.43-45.
2006
Soh J, Enquobahrie D, Dolidze N. et al.
Risk factors and severity of coronary arterial disease among emergency cardiology patients.
American Journal of Epidemiology. Vol.163; №11:19S.
2006
Чапидзе Г., Капанадзе С., Долидзе Н. и др.
Комбинированная терапия коензимом Q10 и симвастатином больных коронарным атеросклерозом.
Кардиология. №8:11-13.
2006
Chapidze G, Dolidze N, Williams MA et al.
Peculiarities of lipid profile parameters in cardiac patients with hypo- and hyperthyroidism.
Georgian Medical News; №4: 44-46.
2006
Kapanadze S., Dolidze N., Bakhutashvili Z., Shengelia E., Chapidze L.
Pleiotropic effects of cardilopin (Secondary Coronary Prevention)
Georgian Medical News, # 2(119); pp.46-48
2005
ჩაფიძე გ., კაპანაძე ს., დოლიძე ნ., შენგელია ე.
კორონარული პრევენციის შედეგები პაციენტებში მიოკარდიუმის ენდოვასკულარული და ქირურგიული რევასკულარიზაციის შემდეგ.
“კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა”; #1 (V); გვ.65-70;
2004
Chumburidze V, Akhobadze T, Kikalishvili T, Baramidze M.
Repolarization Abnormalities in essential Hypertension
Georgian Medical News N1(94) :46-49.
2003
Chumburidze V, Sulashvili T.
Use of 6-minute walk test for the observation of the patients with heart failure
Georgian Medical New N12 (105):15-17
2003
Chapidze G., Dolidze N., Kapanadze S., Shengelia E., Samadashvili D.
Secondary prevention of coronary heart disease in patients following myocardial revascularization
Georgian Medical News, #12 (105); pp.22-25
2003
Chapidze G., Kapanadze S., Dolidze N., Shengelia E..
The short-term results of the simgal (simvastatin) use in secondary prevention of coronary heart disease
Georgian Medical News, #5 (98); pp.47-50
2003