თენგიზ ვერულავა

უწყვეტი განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალის "ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია“ მთავარი რედაქტორი.


განათლება:


1984-1990 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი;

1997 - იორკის უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ეკონომიკის ცენტრი (დიდი ბრიტანეთი);

1998 - სტაჟირება ჯანდაცვის ორგანიზაცია და სოციალური დაზღვევა, სადაზღვევო საქმე (მაგდებურგის სამედიცინო დაზღვევის კომპანია, გერმანია); 

2000 - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტი;

2000 -  ტრენინგი სამედიცინო დახმარების ხარისხის მართვაში და ჯანდაცვის ხარჯების შეკავებაში (ნიდერლანდების პროფილაქტიკისა და ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაცია, უტრეხტი, ჰააგა);

2008 - ტრენინგი ჯანდაცვის ეკონომიკაში, სადაზღვევო საქმეში, რისკის მენეჯმენტში, მართულ ჯანდაცვაში (სკრენტონის უნივერსიტეტი, აშშ);

2008 - ტრენინგი სამედიცინო განათლების ხარისხში (სამხრეთის სამედიცინო უნივერსიტეტი, გუანჯოუ, ჩინეთი);

2012 - ტრენინგი კვლევის მეთოდები ჯანდაცვაში (ევროკავშირის ტემპუსის პროგრამა, მაასტრიხტის უნივერსიტეტი, ნიდერლანდები).


ძირითადი საქმიანობა:


1990-1996 - სენაკის საავადმყოფოს ექიმი

1996-2007 - სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო კომპანიის სამეგრელო-ზემო სვანეთის ფილიალის უფროსი;

2005-2011 - საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ეკონომიკის და დაზღვევის კათედრის უფროსი, სრული პროფესორი;

2011-2012 - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი; 

2013 წლიდან - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჯანდაცვისა და დაზღვევის სკოლის დირექტორი, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების "ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი“ და "სადაზღვევო საქმე“ ხელმძღვანელი;

2015 წლიდან - სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალის "ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა" რედაქტორი.

2015 წლიდან - აკად. გ. ჩაფიძის სახ. გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის უწყვეტი განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

 

პუბლიკაციები: 

 


ნაშრომები იმპაქტფაქტორიან საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში (SCOPUS) 

    SCOPUS - ის ბაზა - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56602860500    სტატიები საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებად ჟურნალებში     სტატიები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების შრომების კრებულებში


     გამოცემული სახელმძღვანელოები


      თავები წიგნებში     სხვა გამოცემული წიგნები:


  • თენგიზ ვერულავა. 2009. გრანელი, მოთხრობები. გამომცემლობა საუნჯე.
  • თენგიზ ვერულავა. 2009. პიკასო. გამომცემლობა საუნჯე.
  • თენგიზ ვერულავა. 2001. პიკასო. გამომცემლობა საარი.
  • თენგიზ ვერულავა. 1999. გონების ოდისეა. გამომცემლობა საარი.